Zakládání na pilotách

Pilotové zakládání patří mezi nejrozšířenější metody hlubinného zakládání staveb. V našich geologických podmínkách je nejčastěji používána metoda vrtaných pilot, tedy pilot zhotovovaných přímo na místě. Při využití této technologie se vytěžená zemina odstraní z vrtu, poté se vrt vyplní betonem a zároveň se osadí ocelová výztuž – armokoš. Otvory – vrty pro piloty se zhotovují speciálně konstruovanou vrtnou soupravou.

Podle ČSN EN 1536 se za vrtané piloty považují kruhové prvky s průměrem od 300 do 3000 mm. Délka piloty se odvíjí od zatížení působícího na pilotu a na vlastnostech zeminy v podloží. Vrtné soupravy firmy Čeněk a Ježek s.r.o. provádějí piloty do délky 24 metrů.

Vrtané piloty se navrhují zejména jako hlubinné základy schopné přenášet osová i příčná zatížení. Únosnost vrtaných pilot je daná vhodnou volbou průměry piloty, délkou a vetknutím do únosného podloží. Piloty jsou díky své vysoké únosnosti často navrhovány jako osamělé prvky tvořící přímo základy sloupů hal, mostů a jiných objektů.

Parametry a použitá technologie provádění vrtaných pilot závisí na konkrétních geologických podmínkách v místě stavby. Tyto podmínky je třeba před zahájení projektových prací zjistit, nejlépe geotechnických průzkumem, zahrnujícím průzkumné vrty. Dodavatel prací pilotového založení pak určí technologii tak, aby bylo minimalizováno narušení okolní zeminy. Pokud se v podloží nacházejí písky, štěrky, silty nebo jiné nesoudržné zeminy, nebo pokud je vrtáno pod hladinou podzemní vody, je nutné použít ocelové výpažnice, které se pak vytahují z vrtu současně s probíhající betonáží.

 

Obr. 1 – Main Point Karlín

 

Výhody vrtaných pilot:

  • Snížení množství vykopané zeminy
  • Zamezení narušení okolní zeminy
  • Snížení nežádoucích vibrací, které by mohly narušit okolní budovy a základové konstrukce
  • Omezení nadbytečných výkopů a následných zpětných zásypů
  • Možnost provedení variabilní délky pilot podle změn v podloží
  • Ekonomický přínos oproti klasickým základům díky menšímu množství použitého materiálu i výkopku.

 

Obr. 2 – Schéma provádění vrtané piloty

 

Pilotové stěny

Technologie vrtaných pilot se využívá rovněž pro provádění pilotových stěn,  které představují jednu z nejužívanějších konstrukcí pažících a konstrukčních stěn.

Pilotové stěny se využívají jako trvalé konstrukce, které vytvářejí zárubní zdi, chrání odřezy a zářezy, případně vytvářejí trvalé svislé stěny u objektů. Pilotové stěny sestávají z vrtaných pilot stejného průměru prováděných obvykle za sebou v řadě. Pilotové stěny lze dělit podle osové vzdálenosti mezi jednotlivými pilotami na volně stojící pilotové stěny (osová vzdálenost pilot je větší než průměr pilot), tangenciální pilotové stěny (osová vzdálenost je rovna průměru pilot) a převrtávané pilotové stěny (osová vzdálenost je menší než průměr pilot). Převrtávané pilotové stěny jsou často navrhovány jako vodotěsné konstrukce.

 

Obr. 3 - Volně stojící pilotová stěna

Úvod ke knize Vrtané piloty

Publikace Vrtané piloty přináší ucelený přehled poznatků z teorie a praxe zakládání staveb na vrtaných pilotách. Není to vyčerpávající souhrn všech vědeckých poznatků o vrtaných pilotách, je spíše praktickou příručkou pro projektanty, zhotovitele pilot či investory.

Vrtané velkoprofilové piloty představují nejuniverzálnější metodu hlubinného zakládání staveb z hlediska rozmanitosti geologické stavby území. Hlavní přednostmi jsou jejich velká nosnost, rychlost provádění a splnění požadavků na ochranu životního prostředí.

Ke knize byl zpracován soubor programů „Vrtané piloty“ pro posouzení pilotových základů a pažících stěn.

O autorech

Doc. Ing. Jan Masopust, CSc.- autor textu

VUT Brno, Ústav geotechniky

  • autorizovaný inženýr pro obor geotechnika
  • soudní znalec v oboru stavebnictví se zvláštní specializací: inženýrská geologie, mechanika zemin a zakládání staveb

ing. David Hrycej, CSc. – software

ARTINEL s.r.o., jednatel

ing. Vojtěch Ježek - software

Čeněk a Ježek s.r.o., jednatel

Publikaci vydala firma Čeněk a Ježek s.r.o. v roce 1994.

Pilotové zakládání

Zakládání staveb na vrtaných pilotách – pilotové zakládání - je dnes stále častěji používaným způsobem hlubinného zakládání staveb pro svou materiálovou, časovou a tím i cenovou úsporu. Pilotové zakládání je vhodné jak pro občanské stavby, kde jsou vrtané piloty prováděny pod tenké základové desky, či základové pasy objektů, tak i pro průmyslové budovy, kde konstrukční úprava hlavy piloty dovoluje přímou návaznost na prefabrikované, či monolitické sloupy. Dále pak je pilotové zakládání vhodné pro vysoce namáhané konstrukce.

Výroba vrtaných pilot patří mezi speciální stavební práce, které vyžadují speciální strojní vybavení. Vlastní technologický postup spočívá ve vyvrtání vrtu příslušné délky a profilu, uložení armatury a betonáži, popřípadě odpažení a konečné úpravy hlavy piloty.

Vrtané piloty jsou prvky tvořené nosným dříkem, jež přenáší zatížení z horní stavby do únosných vrstev základových půd. V České republice jsou technologií vrtaných pilot v průměrech prováděny piloty o průměrech zpravidla  620 mm, 750 mm, 900 mm, 1 000 mm a 1 200 mm, (výjimečně pak 1 500 mm).